Гамшгийн эрсдэлийн
мэдээллийн сан

Шийдвэр /Үнэлгээ хийх тусгай зөвшөөрөлтэй хуулийн этгээд/


Risk.nema.gov.mnRisk.nema.gov.mnRisk.nema.gov.mnRisk.nema.gov.mn