Гамшгийн эрсдэлийн
мэдээллийн сан

“ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛ”-ИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛДААНЫГ ЗОХИОН...


1 сарын 06, 2021  322


 

 Нийслэл болон 21 аймгийн хэмжээнд тэргүүн шугамд үүрэг гүйцэтгэж буй алба хаагчдын коронавируст халдвар /КОВИД-19/-т өртөх байдлын түргэвчилсэн үнэлгээгээр алба хаагчдын КОВИД-19 халдварт өртөх байдлын  түргэвчилсэн үнэлгээний нэгдсэн дүн                                  КОВИД-19 халдварт өртөх байдлын түргэвчилсэн үнэлгээгээр оролцогчид                                                КОВИД-19 халдварт өртөх магадлал:

 Өндөр эрсдэлтэй 370 хүн буюу 13 хувь
 Дунд эрсдэлтэй 1341 хүн буюу 47.3 хувь
 Бага эрсдэлтэй 1122 хүн буюу 39.6 хувь гэж тодорхойлогдсон.

Risk.nema.gov.mn