Гамшгийн эрсдэлийн
мэдээллийн сан

Ерөнхий үнэлгээ


Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн түвшинд хийгдсэн ерөнхий үнэлгээний дүн (2020 он)


 
Аюул
Өртөх байдал
Эмзэг байдал
Чадавх
Эрсдэл

69.16
61.74
59.26
41.68
49

Дундаж
69.16
130.89
128.42
110.84
118.15

Risk.nema.gov.mn


 

Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ