Гамшгийн эрсдэлийн
мэдээллийн сан

Ерөнхий үнэлгээ


Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн түвшинд хийгдсэн ерөнхий үнэлгээний дүн (2020 он)


Тун удахгүй!

Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ