Гамшгийн эрсдэлийн
мэдээллийн сан

“ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛ”-ИЙН ЭЭЛЖИТ ХУРАЛДААНЫГ ЗОХИОН...


7 сарын 18, 2019  311


Гамшгийн эрсдэлийн ерөнхий үнэлгээг аюулт үзэгдэл, ослын төрөл бүрээр 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн түвшинд нийт 15 аймаг /Говь-Алтай, Ховд, Увс, Завхан, Баян-Өлгий, Хөвсгөл, Дархан-Уул, Орхон, Архангай Өмнөговь, Дундговь, Дорноговь, Баянхонгор, Говьсүмбэр, Сүхбаатар/ буюу нийт аймгийн 71 хувьд хийж, цаашид авах арга хэмжээг зөвлөмжийн түвшинд боловсруулан гамшгийн эрсдэлийн ерөнхий үнэлгээний тайланд тусгасан.

Тус аймгуудад хийсэн ерөнхий үнэлгээний үр дүн нь эрсдэлд суурилсан гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг боловсруулахад ашиглагдаж байна. - 2016 оны үзүүлэлтээр эрсдэлийн үнэлгээний хэрэгжилт 8 хувьтай байсан. - 2019 оны байдлаар 63 хувиар нэмэгдэж 71 хувьд хүрсэн. - 2020 онд 100 хувь хүргэхээр ажиллаж байна.

Risk.nema.gov.mnRisk.nema.gov.mn