Гамшгийн эрсдэлийн
мэдээллийн сан

Монгол Улсад хэрэгжүүлэх дунд хугацааны стратеги


Монгол Улсад хэрэгжүүлэх дунд хугацааны стратеги


Д/д

Тэргүүлэх чиглэл

Хэрэгжилт

  1.  

Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах бүх нийтийн ойлголтыг гүнзгийрүүлэх, мэдлэг олгох тэргүүлэх чиглэлийн хүрээнд

90%

 
  1.  

Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагаанд удирдлагын засаглалыг бэхжүүлэх

100%

 
  1.  

Эрсдэлийг бууруулах үйл ажиллагаанд хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх

82,8%

 
  1.  

Гамшгаас хамгаалах бэлэн байдлыг хангах, гамшгийн дараах сэргээн босгох, нөхөн сэргээх, шинээр барьж байгуулах үйл ажиллагааг урт хугацаанд төлөвлөн хэрэгжүүлэх

90%