Гамшгийн эрсдэлийн
мэдээллийн сан
Гамшгийн
эрсдэлийн
мэдээллийн
сан

“Гамшгийн эрсдэл" гэж гамшгийн улмаас хүн ам, мал, амьтан, эд хөрөнгө, хүрээлэн байгаа орчинд учирч болзошгүй хохирлын магадлалыг хэлнэ.